Make a Donation

Listen live

Watch our latest YouTube Video

Years Broadcasting (Since 1992)

Hours a Week

Vision Statement

(Tōfāmamao/Manulautī)


To be the Leader in Sāmoan Broadcasting in New Zealand
(Ina ia ta’ita’ia fa’asalalauga Fa’a-Sāmoa i Niu Sila)

Mission Statement

(Ta’iala Fa’atino)


To entertain, educate, inform, forewarn and culturally and spiritually grow Sāmoans living in New Zealand through the use of their language.

E fa’afiafia, a’oa’o, fa’ailoa, lapata’i ma fa’aolaola tu ma aganu’u a Sāmoa fa’atasi ma le soifuaga fa’aleagaga e ala i le fa’aaogāga o lana lava gagana.