Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19

Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19

Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19 ‘Ua a’afia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19 ‘a’o iai ‘i lana malaga ‘i Las Vegas mā ‘e le’o tūgā tele ni āuga ‘o lo’o a’afia ai pei ‘ona fa’aalia ‘e le Fale Pa’epa’e.  Na fa’aalia ‘e se tasi ‘o failautusi ‘o le Fale...
Saunoaga ‘a Joe Biden

Saunoaga ‘a Joe Biden

Saunoaga ‘a Joe Biden “Ua tatau ‘i tagata ‘o ‘Amerika ‘ona toe la’a tasi ‘i tua, ‘ina ‘ia fuafua lelei ai pē fa’apēfea ‘ona o tātou āga’i ‘i luma”, ‘o se vāega lea ‘o le saunoaga āloa’ia ‘a le ali’i peresetene ‘o Joe Biden mai le Fale Pa’epa’e anapō, ‘e tusa ai ‘o le...