Toe sui le totōgiga ‘o le su’ega ‘o laisene

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

Sā āga’i suiga ‘a le mālō ‘i lisi fa’atalitali mō su’ega ‘o laisene ‘aveta’avale ‘e ala ‘i le suiga ‘o agava’a ‘e mafai ai ‘ona toe su’e le laisene ‘e aunoa ma se tau ‘e toe totogiina.   ‘Ua toe liliu ai se fa’ai’uga ‘a le faigāmālō ‘ua mavae atu ‘i le tausaga talu ai, pē fa’afia lava ‘ona toe fai le su’ega ma toe su’e le laisene, ‘e lē toe totogiina lava se tupe.  ‘O le fa’anaunauga ‘o le faigāmālō sā iai, ‘ia mafai ‘ona fa’asaoina ai le tusa ma le ta’i $86 ‘a ‘aveta’avale.  Peita’i, na saunoa le Minisitā ‘o Fela’ua’iga Simeon Brown, ‘ua ‘avea ma māfua’aga ‘ua ‘u’umi ai lisi fa’atalitali, ‘ae lē ō atu tagata ‘e su’e o lātou laisene, ma si’itia ai ma le nūmera ‘o su’ega ‘e lē pasi. 

Na tā’ua ‘e Brown, ‘e iai nisi vāega ‘o le atunu’u, ‘e silia ma le ta’i 60 aso ‘e fa’atali ai le su’ega, ‘ua si’itia mai le 13 aso sā tele ‘ina iai, ‘i le tolu māsina muamua atu ‘a’o le’i faia suiga ‘a le faigāmālō ‘ua mavae atu.  ‘E ‘āmata atu ‘i le aso 8 Iulai, ‘e na’o le tasi le su’ega ‘e lēai se tau ‘e totogiina mo le Class 1, ‘ae tatau ‘ona totogi le tupe mō isi su’ega fa’aopoopo, a’o le suiga ‘o laisene ‘aveta’avale mai fafo, ‘o le ‘ā lē toe agava’a mō ni su’ega ‘e lēai ni totogi. 

 

ATA: Nate McKinnon. RNZ