Faigatā ‘ona totogi pili ‘o ‘eletise mō le faitau afe ‘o tagata

by | Jul 10, 2024 | Niu Sila

‘Ua tā’ua ‘i se līpoti ‘a le Matāgaluega ‘o Pisinisi, Fa’afotuga ‘o ma’ema’e fou ma Gāluega ‘e fua ‘i tūlaga faigatā mō le ‘eletise ‘i le fa’ai’uga ‘o le Tausaga Fa’aletupe, Iuni 2022, sā māua ai, ‘o le 6 pasene ‘o ‘āiga sā lē mafai ‘ona fa’amafanafana ō lātou fale.  Na tā’ua ‘e Dr Kimberley O’Sullivan mai le Matāgaluega ‘o le Soifua Mālōlōina Lautele ‘i le Te Whare Wānanga ‘o Otago ki Poneke, ‘ua na’o se vāega itiiti ‘o se fa’afītāuli telē.  ‘E tusa ma le 360,000 ‘āiga po’o le 18 pasene ‘i le atunu’u, sā lē mafai ‘ona totogi le ‘eletise sa ō lātou mo’omiaina. 

‘O le māsina ‘o Ianuari, na līpotia ai ‘e le Consumer NZ, ‘e tusa ma le 40,000 ‘āiga na tipi pe motusia a lātou paoa ‘i le tausaga talu ai ‘ona sa le’i mafai ‘ona totogi a lātou pili.  ‘E tele tele nisi ‘āiga na taulimaina ni lapata’iga ma ‘aitālafu ni tupe ‘e totogi ai a lātou pili, pe faia fo’i ni fetu’una’iga ma ā lātou kamupanī ‘eletise ‘i le totōgiga ‘o a lātou paoa, pei ‘ona fa’aalia e O’Sullivan.  

‘Ua ‘āmataina ‘e le Common Grace Aotearoa se talosaga ‘e vala’au ai ‘i le Pūlega ‘o Eletise, ‘ina ‘ia fa’asā ‘ona totogi ni tupe pe ‘ā tapē ma toe fa’aola le ‘eletise mō ‘āiga ‘o lo’o a’afia ‘i ia tūlaga.

ATA: RNZ