Fa’atāua ‘e mātua le taulogologo ‘ā le mālō ‘i fānau tia’i ā’oga

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

‘Ua filifili ‘āiga ‘e iai fānau ā’oga, ‘e malaga ‘e aunoa ma ā lātou fānau ‘i taimi o ‘ā’oga, pei ‘ona tā’ua ‘i fa’amaumauga a le Flight Center, ‘a’o āga’i le mālō ‘e tulituliloa tamaiti tia’i ā’oga.  Na tā’ua e le pule sili o le Flight Centre New Zealand, Heidi Walker, ‘e fōliga mai ‘ua fa’atāua ‘e mātua le taulogologo ‘a le Matāgaluega ‘o Ā’oga.  ‘Ua fa’aalia ‘i ni fa’amaumauga fou ‘a le Flight Centre, ‘e 10 pasene na si’itia ai le numera ‘o tagata sā totogi o lātou pasese ‘e malaga ai ‘i tu’uaga ‘o ā’oga ‘i le taumālūlū pe ‘ā fua ‘i le tausaga talu ai, ‘ae 30 pasene na pa’ū ai ‘i le taimi ‘o ā’oga. 

‘O le māsina ‘o ‘Aperila na fa’asilasila ai ‘e le mālō, ‘o le ‘ā ‘āmata ‘ona sa’ili ‘i lātou ‘e tia’i ā’oga, ‘e ala lea ‘i le faia ‘o se polokalame ‘o fa’asalaga (“traffic light system”), mō tamaiti ‘ā’oga ma ō lātou mātua, ‘e aofia ai ni sala tupe mō mātua, ma ‘ave fo’i ‘i leoleo.  ‘O le ‘ā māta’itū ai fo’i mātua ‘e ‘ave ā lātou fānau ‘i ni tafaoga ‘ae le’i tū’ua ā’oga.  ‘O lo’o aofia ‘i suiga le faia ‘o līpoti ‘i aso ‘uma ‘o tamaiti ‘e ‘āuai ‘i ā’oga fa’atasi ai ma ni suiga ‘i ta’iala ‘a le soifua mālōlōina lautele ‘i le ma’i ‘e lē tatau ai ‘ona alu le tamaitiiti ‘i le ā’oga.  Na fa’aalia ‘e Walker, ‘o fa’amatalaga ‘a nisi, ‘e tele ā’oga ‘i le atunu’u ‘ua mālosi ā lātou aiāiga ‘i le ‘ave’esea ‘o tamaiti mai ā’oga ‘ona ‘o ni faigāmalaga ‘e lē tāua.

 

ATA: AFP & 123RF. RNZ