Fa’asilasila nisi suiga fou ‘i ā’oga ‘a Niu Sila

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

‘Ua fa’asilasila ‘e le Mālō ni iloiloga fou mō tamaiti ā’oga mai le tausaga muamua ‘o ā lātou a’oa’oga.  Na fa’aalia ‘e le Minisitā o Ā’oga Erica Standford, ‘e ‘āmata mai le tausaga ‘e 2025, ‘ona faia su’ega po’o iloiloga ‘e tā’ua ‘o phonics tests ‘i tamaiti pe ‘ā māe’a le ta’i 20 vaiaso talu ‘ona iai ‘i le ā’oga fa’apea ma le 40 vaiaso.  ‘O lea faiga, ‘e iloilo ma siaki ai po’o fea ‘ua iai le iloa ‘o le tamaitiiti ‘i mata’itusi ma ō lātou leo. 

‘O le ‘ā ‘āmata fo’i se polokalame ‘e ta’i fa’alua ‘ona fa’atino ‘i le tausaga, ‘o le va’ava’aiga ‘o ā lātou faitau tusi, tusitusi ma le nūmera, mō tamaiti ‘i vasega po’o tausaga tolu ‘e o’o ‘i le valu.  Na fa’aalia ‘e Stanford, ‘o le fa’anaunauga ‘ua māfua ai ‘ona fuafuaina ia iloiloga, ‘ina ‘ia fa’amausalī ‘i mātua le tūlaga tau ‘i a’oa’oga ‘o ā lātou fānau.

 

ATA: 1 News