Fa’amavae le to’alua mai le Komiti Fa’atonu ‘a le KiwiRail

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

‘E to’alua ni sui ‘o le Komiti Fa’atonu ‘a le KiwiRail ‘ua fa’amāvae a’o fa’agāsolo ‘ona vala’au le faigāmālō mō ni suiga ‘i le kamupanī.  Na fa’amāvae ‘uma Ed Simms, ‘o se tasi na ‘avea ma pule sili ‘o se kamupanī va’alele fa’apea ai ma Rachel Pinn, ‘o se konesale ‘i matā’upu tau ‘i fela’ua’iga.  Na fa’asilasila ‘e le Minisitā ‘o Tupe Nicola Willis, ‘o le ‘ā toe faia ni suiga ‘i le Komiti fa’atonu ‘ina ‘ua tuana’i le fa’alavelave lea na pa’ulia ai le va’a la’u pāsese ‘o le Aratere. 

’O le fa’ai’uga ‘o le māsina talu ai, na fa’aalia ai ‘e Willis, ‘o lo’o iloilo ‘e le mālō le faia ‘o ni suiga fa’aopoopo ‘e toe ātili fa’afou ai le Komiti Fa’atonu ‘a le KiwiRail.  Ma sā saunoa fo’i le Minisitā ‘o fa’alāpotopotoga po’o pisinisi ‘ūmia ‘a le mālō, o lo’o finagalo le faigāmālō ‘ina ‘ia fa’amautinoa, le faia ‘e le KiwiRail ‘o so’o se gaiōiga ‘e fa’atumau ai le saogalēmū ma ‘ia fa’atuatuaina pea galuega ‘a ā lātou va’a la’u pāsese.  Na saunoa le Minisitā ‘e lēai se so’otaga ‘o fa’amavaega ‘a ia sui ‘o le komiti, ma le matā’upu i le va’a lea na pa’ulia.  Na fa’aalia ‘e le Minisitā Simeon Brown ‘i se taimi ‘ua tuana’i, le fa’anoanoa tele ‘o le faigāmālō ‘i le tūlaga ‘o lo’o pūleaina ai ‘āseta ‘a le KiwiRail.

 

ATA: Outgoing KiwiRail chairman David McLean and Finance Minister Nicola Willis. NZ Herald