Taunu’u mai ‘i Sāmoa Pisikoa ‘e 14 mai le Mālō ‘Amerika

Jul 10, 2024 | Sāmoa

‘E lē ‘o motusia lava se tasi ‘o so’otaga mālosi ‘o le Mālō ‘Amerika ma lana faigāpa’aga ma le Mālō Sāmoa ‘e ala lea ‘i le ‘auaunāga ‘a āli’i ma tama’ita’i ‘ua ta’ua ‘o pisikoa, ‘e ōfo mai ai lō lātou tautua mō Sāmoa, ‘e āla ‘i le ‘itū tau ‘i a’oā’oga, soifua mālōlōina ma le vaega tau fa’asaiēnisi.

‘O le vaiaso nei na fa’afeiloa’i atu ai le ofisa po’o le Mātāgaluega ‘o Ā’oga le isi 14 ‘o lea ua taunu’u mai ‘i le atunu’u, ‘ina ‘ua mae’a le 11 vaiaso talu ‘ona malaga mai ‘i le atunu’u, ‘e fa’amautū atu ‘i āiga Sāmoa ‘e a’oa’oina ai le olaga fa’asāmoa, ‘o le tatou gagana, ma le soifuaga ‘o Sāmoa ‘i aso ta’itasi ‘i lona vā’aiga lautele.

‘O le faigāuō lenei ‘a ‘Amerika ma Sāmoa ‘e tauala mai ‘i le ‘auaunaga fa’apisikoa, ‘o lona 94 ai lenei ‘o kūlupu ua o’o mai ‘i le tatou atunu’u ‘e tautua ai talu mai le tausaga 1967 na mua’i fa’avae mai ai le so’otaga lēnei ‘ina ‘ua tālia ‘e le mālō ‘Amerika le talosaga ‘a lō tātou atunu’u ‘i le fēsoasoani ‘a lea mālō ‘i le tūlaga ‘i le a’oa’oina ‘o le vāega tau ‘i le gagana fa’aperetānia ‘i tōtonu ‘o a’oā’oga ‘ae fa’apea fo’i le tūlaga fa’asaiēnisi mo fānau.

Saunoa le ‘Amepasa ‘o le Mālō ‘Amerika ‘i Sāmoa, ‘ua mae’a ‘ona lātou fa’ailogaina ‘i le tausaga lēnei le lona 57 ‘o tausaga talu ‘ona fa’avae mai lenei so’otaga fa’auō.

‘I le ‘ava ‘o le feiloa’iga sā feiloa’i ai ‘i le Fale Sāmoa ‘o le Matagaluega o Ā’oga ‘i Mālifa, na fa’ailoa ta’itasi ai ‘i lātou lea ‘ua ‘iai nei ‘i Sāmoa, lē mātagōfie ‘o le tātou aganu’u ‘aemaise le tūlaga ‘o le fa’aaloalo ma le soifuaga ‘i tōtonu ‘o āiga Sāmoa, ‘ua fa’atūlagaina lava tīute ma mātāfaioi ‘o le Tamā, Tinā, ‘e o’o lava ‘i fānau, ‘aemaise ‘o le soifuaga fa’akerisiano ‘a Sāmoa.

ATA: US Embassy Apia, FB